ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ

Наталія Стефанович, Олена Костенко

Анотація


У статті розглянуті підходи щодо визначення сутності доходів підприємства, досліджено існуючі підходи щодо їх класифікації і доповнено класифікаційні ознаки.

Ключові слова


дохід; класифікація; економічний; бухгалтерський та управлінський підходи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 18 «Дохід» [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затв. наказом Мінфіна України від 07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua.

Податковий кодекс України : за станом на 10.04.2014 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Іфтемічук, В.С. Ґенеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність) : терміни, поняття, персоналії [Текст] / В.С. Іфтемічук, В.А. Григорьев,М.І. Маниліч, Г.Д. Шутак. –[за наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука]. –К. : Магнолія плюс, 2004. –688 с.

Бутинець, Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]: підручник / [Ф.Ф.Бутинець, А.М. Герасимович, Г.Г. Кірейцев та інш.] – Житомир: ПП „Рута”, 2007.- 726с.

Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т.1 / [редкол. В.С. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. –К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

Грузинов, В. П. Экономика предприятия (предпринимательская) [Текст] : ученик / Грузинов В. П.–[2-е изд.].– М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002.– 795с.

Примак, Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т.О. Примак. – К. : Вікар, 2001. –178 с.

Продиус, Ю.И. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / Ю.И.Продиус. – Х. : Одиссей, 2004. – 416 с.

Облік доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук / О.А. Подолянчук. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН. – К., 2009. – 21с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет