РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ АГРОСЕКТОРУ НА БАЗІ ПРИНЦИПІВ СОЦІОЕКОНОМІКИ

Наталія Правдюк, Ольга Тімченко

Анотація


Метою статті є виявлення теоретичних і практичних аспектів можливості і необхідності регулювання фінансового механізму агросектору у взаємозв’язку з принципами соціальної економіки для цілей сталого
розвитку. Методологічною основою дослідження є сукупність загальнонаукових методів наукового пізнання. Предметом дослідження є фактори і показники, які відіграють важливу роль у формуванні фінансового механізму, а також аналіз ряду економічних теорій соціального спрямування та їх мотивації щодо потреби обмеження "раціонального вибору" агентів ринку. Проаналізовано сутність категорії "фінансовий механізм" та основні принципи соціоекономіки. Досліджено фінансовий стан та інші показники розвитку аграрних підприємств різних організаційних форм за період 2012-
2017 рр. та показано загальну тенденцію їх виробництва, витрат і доходів, інвестицій, забезпеченості фінансовими ресурсами. Зроблено спробу систематизувати причинно-наслідкові зв’язки процесу розвитку кризових подій в економіці, їх вплив на фінансовий механізм аграрного сектору. Визначено, що є достатні підстави для перегляду базової економічної теорії, в рамках якої фінансовий механізм має у значній мірі піддаватися державному регулюванню за наперед заданою стратегією соціальної орієнтації на потреби усіх і насамперед нижніх агентів аграрного ринкута передбачати їх пайову участь у доступі до ресурсів і в управлінні сільським розвитком. На основі цих досліджень запропоновано уточнене розуміння соціальної спрямованості фінансового механізму аграрного сектору як необхідної складової та засобу державного регулювання ефективного використання фінансового потенціалу аграрного сектору на цілі сталого сільського розвитку. Очікується, що пропозиції, викладені у статті, сприятимуть формуванню стратегій, поліпшенню фінансового менеджменту галузі, збагатять економічну теорію у частині обґрунтування необхідності зв’язку фінансового механізму з соціальними цінностями.


Ключові слова


регулювання; фінансовий механізм;соціальна економка; агросектор; економічні теорії; сталий розвиток

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Алескерова Ю.В., Радченко О.Д., Тодосійчук В.Л. Кредитні аспекти державної підтримки розвитку аграрного сектору України. Економіка.Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №11. С.84–94.

Вдовенко Л.О. Кредитна політика системно важливих банків в Україні. Економіка.Фінанси.Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №11. С.73–83.

Калетнік Г.М. Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. №1. С.3-15.

Мазур В., Кубай О., Мельник А. Особливості управління фінансовим потенціалом аграрних підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці Економіка.Фінанси.Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №10. С.119–132.

Мацьків В. Складові фінансового забезпечення розвитку аграрного сектору. Сталий розвиток економіки. 2015. № 3. С. 276–281.

Правдюк Н.Л. Мулик Т. О., Мулик Я. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: "Центр учбової літератури", 2019. 224 с.

Радченко О.Д. Фінансовий потенціал сталого розвитку аграрного сектору. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 27-38. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201901027

Кравець В. Перспективи забезпечення розвитку аграрного сектору фінансовими інститутами в Україні. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6). Т.2. Полтава : ПДАА. 2013. с.187-191.

Клейнер Г. Б. Новая теория экономических систем и ее приложения. Вестник Российской академии наук, 2011, том 81, № 9, с. 794.

Уманец О.П. Анализ финансовых факторов экономической нестабильности. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. №5 (287). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-finansovyh-faktorov-ekonomicheskoy-nestabilnosti (дата обращения: 09.02.2019).

Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України: колективна монографія / [Шубравська О.В., Молдаван Л.В., Пасхавер Б.Й. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О.В.Шубравської ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2017. 440 с.

У чому сила: чому агрохолдингів стає все більше. веб-сайт. URL: https://agroinsider.com.ua/2018/06/18/u-chomu-sila-chomu-agroxoldingiv-staye-vse-bilshe/ (дата звернення: 10.022019).

Соціальна економіка / Кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін. Київ : КНЕУ, 2005. 196 с.

Бурденюк Т., Свірський В. Теоретичні засади фінансового механізму. Економічний аналіз. 2012. Т. 10 (2). С. 201-205.

Фінансові механізми та інструменти подолання дисбалансів соціально-економічного розвитку України : [монографія] / За ред. д.е.н., проф.Т.Г. Васильціва. Львів : Видавництво ТзОВ "Ліга-Прес", 2016. 596 с.

Baddeley M. (2013) Behavioural Economics and Finance. London. Routledge https://doi.org/10.4324/9780203104514

Ardalan K. (2003) "Theories and controversies in finance: a paradigmatic overview", International Journal of Social Economics, Vol. 30 Issue: 1/2, pp.199-208, https://doi.org/10.1108/03068290310453682

Oxfam URL: https://www.oxfam.org/ (дата звернення: 10.02. 2019).

Пікетті Т. Капітал у XXI столітті / пер. з англ. Н. Палій. Київ : Наш Формат, 2016. 696 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.01.130

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет