ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА РОЗВИТОК ЛОМБАРДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Ганна Козаченко, Таїна Завора, Людмила Шаповал

Анотація


Вступ. Стаття присвячена обґрунтуванню визначення впливу соціальних показників на розвиток ломбардної діяльності. Відповідно, економіко-математичне моделювання було визначено як основний метод виявлення характеру впливу рівня соціальної безпеки країни на ломбардну діяльність. Тому метою статті є аналіз стану ломбардної діяльності та виявлення залежності між показниками ломбардної діяльності та показниками соціальної безпеки країни. Саме тому досить важливим є обґрунтування інструментарію визначення впливу соціальних показників на розвиток ломбардної діяльності. Тому актуальним є проведення подальших досліджень з даного питання і розробка економічної моделі, які здатні конкретизувати характер впливу показників соціальної безпеки країни на активізацію ломбардної діяльності на фінансовому ринку.
Методи. Наукові дослідження були проведені за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів як філософія пізнання, діалектика, логіка; системний підхід та аналіз; кореляційно-регресійний аналіз використано з метою виявлення характеру впливу рівня соціальної безпеки країни на ломбардну діяльність; таблично-графічний метод – для наочного відображення отриманих результатів.
Результати. Проаналізовано показники ломбардної діяльності в Україні. Обґрунтовано переваги фінансових послуг ломбардів та причини, що примушують населення звертатися за ними. Виявлено вплив показників соціальної безпеки країни на активізацію ломбардної діяльності. Одним із чинників, що зумовили суттєву активізацію діяльності ломбардів в Україні, є соціальна безпека. Для виявлення характеру такого зв’язку використано кореляційно-регресійний аналіз, в основі якого було сформовано дві множини показників - соціальної безпеки країни та ломбардної діяльності. У побудованій економетричній моделі чинниками, що впливають є показники соціальної безпеки країни, а залежними величинами - показники ломбардної діяльності в Україні. З використанням моделі виявлено залежності між показниками ломбардної діяльності в Україні та показниками соціальної безпеки країни.

Перспективи. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що збільшення масштабу ломбардної діяльності в Україні є опосередкованим свідченням невисокої соціальної безпеки у країні, оскільки між цими явищами існує зв'язок зворотного характеру: чим нижче рівень соціальної безпеки у країні, тим активнішою є діяльність ломбардів. Це в свою чергу потребує подальшого дослідження з позиції виявлення взаємозв’язку та взаємозумовленості між ломбардною діяльністю та соціальною безпекою країни.


Ключові слова


фінансовий ринок; ломбард; соціальна безпека; населення; економетрічна модель; зв'язок; показник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Внукова Н. М. Фінансові аспекти ломбардної діяльності : монографія. Харків : ТО Ексклюзив, 2013. 150 с.

еформування ринків фінансових послуг в умовах інтеграції до європейського фінансового простору : монографія / за наук. ред. Р. Пукали та Н. М. Внукової. Харків : ТО «Ексклюзив», 2016. 166 с.

Сороківська З. Особливості діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи. Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. 2010. № 14-15. С. 261-268. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26678/1/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0 %B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%97..pdf (дата звернення 29.06.2019 р.).

Бутенко К. Філософія про ломбардство. Фінансова компанія. 2011. № 3(33). С. 25-26.

Осадчий Є. С. Особливості діяльності ломбардів в Україні. Ринок цінних паперів України. 2016. № 5. С. 77-84. URL: http://www.securities.usmdi.org/PDF/979.pdf (дата звернення 14.07.2019 р.).

Нетудихата К. Л. Розвиток ломбардів як суб’єктів ринку фінансових послуг у сучасних умовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. Вип. 21. С. 129-133.

Ксьондз С . М . Д іяльність л омбардів я к у часників р инку ф інансових послуг. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 6. T. 2. С. 154–159.

Пархоменко Є. Ю. Інституційний статус ломбардів та його вплив на аудит фінансової звітності. Бізнес-Інформ. 2018. № 5. С. 377-383.

Завора Т. М., Ільченко В. О. Особливості ломбардної діяльності в Україні. Економіка і регіон. 2017. № 6 (67). С. 51-56.

Онищенко В.О., Завора Т.М. Ринок фінансових послуг. Полтава : ПолтНТУ,

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України № 2664- III : за станом на 07.07.2018 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2018. (Закони України). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012664.html (дата звернення 10.04.2019 р.).

Булій Н. О. Особливості ломбардної діяльності на ринку фінансових послуг України. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1371 (дата звернення 7.07.2019 р.).

Обушна О. М. Зарубіжний досвід розвитку ринку ломбардних послуг. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2005. № 75-76. С. 84-87.

Науменко С. В., Міщенко В. І. Системи регулювання ринків фінансових послуг зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : Університет банківської справи НБУ, 2010. 170 с.

Исхакова А. Н., Махова Н. И., Шаповал И. С. Развитие ломбардов в Украине. Young Scientist. 2017. № 10 (50). С. 901-905.

Как взять денег в ломбарде: занимаем деньги, считаем затраты. Сегодня. 2009. URL: https://homemoney.ua/blog/post/Kak_vzyat_deneg_v_lombarde.aspx (дата звернення 11.07.2019 р.).

Святненко А. Ломбардний бізнес - причини популярності. Дзеркало Тижня. 2010. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/217887/lombardnyj-biznes-prychyny-populyarnosti (дата звернення 8.07.2019 р.).

Величко Л. Податок на бідність: ломбарди. 2017. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/76444/ (дата звернення 19.05.2019 р.).

Про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2018 рік. Публічний звіт. URL: https://www.nfp.gov.ua/files/ZVIT/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0% B9%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%202018%20- %20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата звернення 1.07.2019 р.).

Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за 9 місяців 2018 року. Національне рейтингове агентство «Рюрік». URL: http://rurik.com.ua/documents/research/non_banks_3_2018.pdf (дата звернення 12.07.2019 р.).

Медвідь С. М. Діяльність ломбардів в сучасних умовах. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1612 (дата звернення 24.06.2019 р.).

Новикова О. Ф. Социальная безопасность в Украине: возможности человеческого развития : монография. Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. 172 c.

Завора Т. М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації і розвитку. Економіка і регіон. 2015. № 6 (55). С. 34–41.

Куценко В.І., В.П. Удовиченко. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку. Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2010. 652 с.

Палій Н. С. Система діагностики соціальної безпеки. Торгівля і ринок. 2009. 28(1). C. 303-307. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_g (дата звернення 1.06.2019).

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 1997. 144 с.

Гнибіденко І.Ф. Соціальна безпека: теорія та українська практика / За ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового та ін. Київ : КНЕУ, 2006. 292 с.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.120

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет