ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇЇ

Володимир Рудик, Алла Печенюк

Анотація


Вступ. Дослідження присвячене визначенню рівня пенсійного забезпечення сільського населення в Україні. На сьогодні проблема ефективного пенсійного забезпечення є найгострішою для нашої держави. Адже вирішення цього питання пов’язано із важливим завдання – забезпечення соціального захисту населення.
Методи. Для проведення досліджень використовуються різні економічні методи, спеціальна економічна література, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, пов'язані із соціальним захистом населення та пенсійним страхуванням. Інформаційна база - відповідні нормативні документи, що регулюють функціонування національної пенсійної системи, а також Інтернет-сайти Головного управління Пенсійного фонду України, Державної служби статистики та Верховної Ради України.
Результати. Здійснено оцінку сучасного стану функціонування української пенсійної системи, визначено рівень пенсійного забезпечення українських пенсіонерів. Особливу увагу звернуто на стан пенсійного забезпечення пенсіонерів в сільській місцевості, проаналізовано динаміку зміни їх кількості за досліджуваний період. Визначено тенденції росту заробітної плати і пенсійних виплат сільського населення, проаналізовано фактори, що вплинули на них. На підставі аналізу коефіцієнта заміщення виявлено співвідношення між середньою пенсією і середньою зарплатою в Україні за досліджуваний період, відмічено особливості, що вплинули на величину даного показника в агарній сфері. Розміри пенсійних виплат є набагато нижчими в порівнянні з більшістю європейських країн і не відповідають загальноприйнятим міжнародним стандартам. Особливо низький рівень пенсійних виплат спостерігається у сільського населення. Він вже на протязі багатьох років є нижчим ніж в середньому по країні. У зв’язку з цим питання пенсійного забезпечення сільського населення потребують додаткового вивчення.
Перспективи. Враховуючи рівень пенсійного забезпечення українських пенсіонерів, виникає потреба в проведенні пенсійної реформи. Обґрунтовано необхідність одночасного використання всіх трьох рівнів вітчизняної пенсійної системи, важливість застосування накопичувальних пенсійних програм для населення.


Ключові слова


система пенсійного страхування; пенсійне забезпечення; пенсійна реформа; мінімальний розмір пенсії сільського населення; національна пенсійна система; накопичувальні пенсійні програми

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи : Закон України від 8.07.2011 р. № 3668–VI. (Закони України). URL : zakon1.rada.gov.ua. (дата звернення: 28.10.2019).

По загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 9.07.2003 р. № 1058–IV. (Закони України). URL : zakon1.rada.gov.ua.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій: Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 6614-VІІ, 2017р. (Закони України). URL: www.rada.gov.ua (дата звернення: 8 .10. 2019).

Про основні цілі і норми соціальної політики : Конвенція Міжнародної організації праці від 23 квітня 1964 року за №117.URL: .(дата звернення: 19.09. 2019).

онституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. (Закони України). URL: http://www.rada.gov.ua. (дата звернення: 29.11.2019).

Social Security Programs Throughout the World (SSPTW) : сайт. URL: http:/www.sse.gov/policy/docs/progdesc/intl update/2014 – 01/index.html (дата звернення: 16.10.2019).

Державна служба статистики України : сайт. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.10.2019)

Пенсійний фонд України: сайт. URL: http://www.pfu.gov.ua/. (дата звернення: 9 .12.2019).

Лібанова Е.М. Пенсійна реформа в Україні: напрямки реалізації (колективна монографія). Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2010. 270 с.

Грушко В.І., Скулиш Ю.І, Лаптєв С.М., Фатхутдінов В.Г. та ін. Пенсійна система. 4-те вид., доп. і перероб. Київ, 2019. 512 с.

Піщуліна О., Коваль О., Бурлай Т. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії. Київ : Центр Разумкова : Видавництво «Заповіт», 2017. 453 с.

Свенчінцкі М., Ткаченко Л., Чапко І. Демографічні та фінансові передумови пенсійної реформи в Україні: прогноз – 2050. Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. 72 с.

World Bank Statistics. URL: http://www5.worldbank.org/eca/russian/data/. (дата звернення: 20.09. 2019).

Organization for Economic Cooperation and Development Convention of 14 December 1960. URL: http: //www.oecd.org/daf/corporate/principles. (дата звернення: 1.12.2019).

Convention of the International Labor Organization "On Minimum Standards of Social Security" of June 28, 1952 under No. 102. URL: . (дата звернення: 16.09.2019)

Establishing a European Pillar of Social Rights. Commission Staff Working Document SWD (2017) 201 final. Brussels : European Commission, 26.04.2017. 77 p. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0201&from=EN.
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03.133

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет