ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО ТЯГАРЯ ПІДПРИЄМСТВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Валерій Ільїн, Софія Кузьмич

Анотація


Вступ. Надмірний податковий тягар на підприємства є негативним фактором, який не дозволяє їм нормально функціонувати та стримує їх ділову активність. Високий рівень податкового тягаря – це вихід економіки у тінь, недоотримання податків до бюджету і, як наслідок, невиконання державою своїх функцій. Отже, важливим аспектом успішного господарювання є застосування методів податкової оптимізації, враховуючи окремі аспекти діяльності кожного підприємства. Методи. У дослідженні застосовлись монографічний метод - стосовно глибокого вивчення окремих суспільних явищ; метод наукового пізнання - щодо визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики об’єкта; абстрактно-логічний - з метою повернутися від сформульованих наукових абстракцій знову до вивчення конкретного і формулювання необхідних умов його подальшого існування і розвитку у логічний послідовності; наукового узагальнення - відносно узагальнення наукових фактів і результатів виходячи з проведеного дослідження, а також методи статистичної обробки інформації, з використанням прийомів одержання таких величин і якісних характеристик, яких немає безпосередньо в економічній інформації підприємства, що досліджується. Результати. У статті розглянуто рівень податкового навантаження на вітчизняні та зарубіжні підприємства з огляду на статистичну інформацію. Вказано основні способи зменшення податкових зобов’язань, особливості та наслідки їх застосування. Для ефективної оптимізації податків необхідно застосовувати набір існуючих способів оподаткування, постійно пристосовуючи їх до особливостей діяльності підприємства. Перспективи. Існуючі способи зменшення податкового тягаря необхідно переглядати та удосконалювати, враховуючи часті зміни вітчизняного податкового законодавства. Основними напрямами вдосконалення чинної системи оподаткування у подальшому повинні бути: помірне зниження і рівномірність розподілу податкового навантаження між платниками залежно від виду діяльності; посилення ефективності податкового контролю за рівнем витрат виробництва; створення умов щодо активізації інвестиційних та інноваційних процесів у пріоритетних галузях економіки; забезпечення контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів, мобілізованих внаслідок застосування податкових пільг; мінімізація витрат на податкове адміністрування; а також оптимізація ставок різних податків та їхнє узгодження з європейськими стандартами

Ключові слова


податок; податкове навантаження; податкова оптимізація; пільги; ухилення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Bird, R. M. Tax policy and economic development. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1991. 280 p.

Kaplow, L. The theory of taxation and public economics. New Jersey: Princeton University Press. 2010. 456 p.

Slemrod, J. Optimal taxation and optimal tax systems. Journal of Economic Perspectives. 1990. 4 (1). P. 157-178.

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. 2004. 594 с.

Аксюков С.М. Оптимізація податкової системи України на шляху до економічного розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10. C. 105-110.

Кучеркова С.О. Окремі аспекти щодо податкового навантаження. Гроші, фінанси, кредит. 2019. №27. С. 297-301.

Орищин Т.М. Оптимізація податкового навантаження підприємства: теоретичний та методичний аспекти. Економіка та держава. 2019. №4. С. 58-62.

Матвійчук М.О., Брехов С.С. Оптимізація рівня податкового навантаження на суб’єктів господарювання в Україні. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 926-929.

Назаренко Г.В., Маніна А.С. Аналіз зарубіжного досвіду податкового планування на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №16. С. 758–762.

Голяш І.Д., Романів С.Р., Черешнюк О.М. Податкове планування підприємства як засіб запобігання правопорушенням. Гроші, фінанси та кредит. 2018. № 18. С. 309-313.

Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України URL: https://www.treasury.gov.ua/ua.

Report Paying Taxes 2019 from World Bank Group and PwC URL: https://www.doingbusiness.org /paying-taxes-2019.

Кримінальний кодекс України. Редакція від 16.01.2020 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01.029

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет