ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Вікторія Гурочкіна

Анотація


У статті досліджено сутність облікової політики, розглянуто основні елементи наказу про облікову політику на етапі економічних реформ

Ключові слова


сутність; значення облікової політики; елементи; наказ про облікову політику підприємства

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Амбросов, В. Я. Обліковаполітика в агроформуваннях [Текст] / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 96 – 99.

Бутинець, Ф. Ф. Теоріябухгалтерськогообліку [Текст]: [підручник для студ. вузів спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир :ЖІТІ, 2000. – 640 с.

Бухгалтерський словник [Текст] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с.

Васільєва, Л. М. Сутність облікової політики, її значення і вимоги, які до неї пред’являються [Електронний ресурс] / Л. М. Васільєва // Ефективна економіка. – 2013. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2131. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Житний, П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства [Текст] / П. Житний / Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – С. 3 – 10.

Карпушенко М. Ю. Організація обліку : [навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»)] / М. Ю. Карпушенко. – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. :ХНАМГ, 2011. – 241с.

Лист Мінфіну від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=58984&cat_id=34931

Міжнародні стандарти фінансової звітності № 1; 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua. – Заголовок з екрану (дата звернення 10.04.2014 р.).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1«Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. – Заголовок з екрану (дата звернення 10.04.2014 р.).

Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку від 19.12.2006 р. № 1213. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України :від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесеннязмін до деяких наказів Міністерства фінансівУкраїни : від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =382876&cat_id=293537

Соколов, Я. В. Основы теории бухгалтерского учета [Текст] / Я.В.Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Сук П. Облікова політика підприємства [Текст] / П. Сук // Бухгалтерія в сільськомугосподарстві. – 2005. – № 1. – С. 2 – 4.

Цвєткова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень [Текст] / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3. – С. 14 – 27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative CommonsГО "Науковий клуб "СОФУС"
Тернопільський національний економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет